Avoperhekuntoutuksen avulla muutos parempaan

Treilin perhepalveluiden uusin palvelumuoto avoperhekuntoutus aloitti toimintansa Meri-Lapin yksikössä toukokuussa 2021. Avoperhekuntoutusta on tehty Suomessa pitkään, ja sen vaikutuksista asiakkaille on jo olemassa myös tutkimuksellista tietoa.

Suppeasti määriteltynä avoperhekuntoutuksen voidaan todeta olevan terapialähtöistä, kuntouttavaa, kotiin tehtävää intensiivistä työskentelyä. Avoperhekuntoutus toteutetaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän, perheen ja heidän verkostojen kanssa, joihin lukeutuvat esimerkiksi neuvola, varhaiskasvatus, koulu, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perheen oma läheisverkosto. Avoperhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi.

Tehostettu perhetyö ja avoperhekuntoutus voidaan nähdä limittyvän toisiinsa. Erona palvelumuotojen välillä on kuitenkin mm. työskentelytavan intensiivisyys. Tapaamisia on useita kertoja viikossa, toisinaan jopa useita kertoja päivässä. Avoperhekuntoutuksen työskentelyssä on mukana vahvasti terapeuttinen ote, jolla pyritään vaikuttamaan perheen dynamiikkaan. Perhedynamiikan kautta pyritään saamaan muutosta perheen vuorovaikutuksessa siten, että koko perheen, erityisesti lasten, hyvinvointi lisääntyy ja pahoinvointi vähenee.

Perheen vahvuudet voimavarana

Perhekeskeisen palvelumuodon avulla pyritään toimimaan lapsen kehityksen ja kasvun sekä kasvuolosuhteiden turvaamiseksi kokonaisvaltaisesti. Tavoitteita asettamalla pyritään parantamaan perheen toimivuutta sekä lisäämään voimavaraistumista.

Työskentelymallissa hyödynnetään perhetyön menetelmiä ja arvioidaan koko perheen ja jokaisen perhejäsenen kykyä selvitä arjessa. Vanhempia tuetaan kasvatustehtävässään ja vahvistetaan samalla koko perheen omaa toimijuutta sekä perheenjäsenten näkemystä tulevaisuudesta sekä muutoksesta parempaan. Muutos voi olla esimerkiksi vanhempien ymmärryksen lisääntymistä lasten ja heidän itsensä tilanteesta. Se voi olla myös perheen sisäisen dynamiikan ja vuorovaikutuksen vahvistumista.

Prosessina työskentely koostuu aloitus-, työskentely- ja lopetusvaiheista. Alku- ja työskentelyvaiheessa perheen kanssa tavataan tiiviisti, mutta loppua kohden käyntejä ja tapaamisia harvennetaan suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona sekä tarvittaessa myös Treilin perhepalveluiden toimitiloissa.

Treilin avoperhekuntoutuksessa perhe saa tuekseen moniammatillisen perhekuntoutustiimin, jossa työskentelevät perheohjaajat sekä pari- ja perheterapeutti. Kaikilla työntekijöillä on lastensuojelun vaatimuksien mukainen pätevyys, jonka lisäksi henkilökunta ylläpitää ammattitaitoaan lisäkouluttautumalla säännöllisesti erilaisilla alaan liittyvillä lisäkoulutuksilla.

Mielestäni avoperhekuntoutus soveltuu työmuotona erittäin hyvin osaksi lastensuojelun avohuollon työskentelyä. Sen on käytännössä todettu olevan tehokas apu tilanteissa, joissa on olemassa riski joutua sijoittamaan lapsi kodin ulkopuolelle. Mikäli perhe on motivoitunut perhekuntoutukseen, on avoperhekuntoutus paras mahdollinen ratkaisu lapsen ja koko perheen edun turvaamiseksi.

Kirjoittaja