Tietosuojaseloste

Tietosuojalain (5.12.2018/1050) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

Laatimispäivämäärä 07.06.2019. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Treili Oy 
Ransunraitti 1
33270 Tampere 
Puh. 046 923 3827 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava:  
Mirva Leppälaakso, puh. 050 571 2779

3. REKISTERIN NIMI

Ikäihmisten, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä perhepalvelujen asiakasrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) 
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 
 • lakisääteiset velvoitteet 
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). 

Toimintaa ohjaava keskeinen lainsäädäntö: 

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Kansanterveyslaki (66/1972)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734)
 • Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/912)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (2009/569)
 • Mielenterveyslaki (1990/1116)
 • Päihdehuoltolaki (1986/41)
 • Kotikuntalaki (1994/201)
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380)
 • Huumausainelaki (2008/373)
 • Lastensuojelulaki (2007/417)

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käytetään sopimuspohjaisten asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen; palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen; tilastollisiin tarkoituksiin; liiketapahtumien todentamiseksi; koulutuksellisiin ja asiakaspalvelullisiin tarkoituksiin; sekä palveluiden laskuttamiseen ja saatavien valvontaan. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:  

 • asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
 • asiakkaan päivätoiminnan, kotipalvelun ja sen tukipalvelujen, asumispalvelujen ja laitoshoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa koskevat tiedot
 • asiakassuhteeseen liittyvät laskutus- ja perintätiedot
 • mahdolliset asiakkaan antamat muut tiedot

Rekisteriin kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin ja yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • asiakas itse tai hänen omaisensa/yhteyshenkilönsä/edunvalvojansa/verkostonsa
 • lähettävä taho (esim. asiakasohjaus, sosiaalitoimi)
 • asiakkaan suostumuksella tai erityisellä lainsäännöksellä tietoja toimittavat muut sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjät, virastot ja vakuutusyhtiöt
 • Väestörekisterikeskus

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai siihen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla. Jos henkilöllä ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella edustajan toimivallan mukaisesti. Viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan pyynnöstä. Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyytää. 

Säännönmukaisesti tietoa luovutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella.  

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin sähköisesti tallennettuja tietoja sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

Paperiaineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, jonne pääsy on rajoitettu.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilökunta on koulutettu asian mukaisesti. 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja saada henkilötietojen rekisteriote kerran kalenterivuoden aikana korvauksetta. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 

Rekisteröidyn pyynnöstä samalla voidaan antaa tieto rekisterin säännönmukaisista tietolähteistä sekä siitä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja kenelle tai mihin rekisteröityä koskevia henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

TIEDON KORJAAMINEN 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, jos tieto on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 

Lisäksi tietoja voidaan päivittää oma-aloitteisesti, sekä korjata perustellusta syystä ja poistaa vanhentuneet tiedot. 

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN 

Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteen rekisteröidyn perusteet
OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Treili Oy:lle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

VALITTAMINEN 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

11. EVÄSTEET JA UUTISKIRJE

EVÄSTEET

Käytämme Treilin sivustolla evästeitä, jotta verkon käyttökokemus olisi optimaalinen. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Alta voit lukea lisätietoja evästeisiin liittyvistä käytännöistä.

MITÄ EVÄSTEET OVAT?

Evästeet auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi tietokoneelle tai päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivustolla ne kertovat, että olet palannut sivustolle.

Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa. Voimme niiden avulla kehittää käyttäjäkokemustasi tehokkaammaksi ja miellyttävämmäksi. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi kohdentaa viestintäämme sinulle sopivaksi. Tietoa evästeisiin liittyvästä lainsäädännöstä voit lukea täältä. 

MILLAISIA EVÄSTEITÄ TREILIN SIVUILLA ON KÄYTÖSSÄ?

Käyttämämme evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan.

Sivuston teknisen toiminnan ja käytön kannalta jotkin evästeet ovat välttämättömiä. Lisäksi saatamme käyttää suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä.

Suorituskykyä mittaavia evästeitä käytämme parantamaan sivustomme toimintaa seuraamalla, miten käyttäjät sivustoamme käyttävät. Näiden keräämä tieto on anonyymia ja sitä käytetään parantamaan verkkosivujen toimivuutta.

Toimintaa seuraavia evästeitä käytämme käyttäjän tunnistamiseen ja seurantaan. Ne voivat sisältää myös käyttäjään kohdistettavia yksityistietoja, kuten nimi- ja osoitetietoja. Sivustolla on kuitenkin vain ne tiedot, jotka olet itse sille antanut. Myös sivuston käyttöhistoriaasi voidaan hyödyntää, jotta voimme tarjota kohdennetumpaa palvelua.

Sivustomme saattaa hyväksyä myös kolmannen osapuolen lähettämiä evästeitä. Esimerkiksi Facebookin tai Googlen mainoksia sisältävät verkkosivustot saattavat tallentaa tietokoneellesi evästeitä käynnin aikana. Näistä evästeistä vastaavat kolmannen osapuolen toimijat itse. He ilmoittavat evästekäytännöistään omilla sivuillaan.

MITEN VOIN POISTAA EVÄSTEET?

Voit päättää itse verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut evästeet ja pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä.

Evästeet voit poistaa käyttämästäsi selaimesta sen valmistajan ohjeiden mukaan.

Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

UUTISKIRJE

Käytämme uutiskirjeiden toimitukseen MailChimp-uutiskirjepalvelua. Tämä tarkoittaa sitä, että uutiskirjeemme tilaajat on siirretty MailChimpin palveluun ja näitä tietoja käytätetään uutiskirjeiden lähetykseen. Palveluun ladatut tiedot voivat sisältää mm. näitä tietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Listalle liittymisaika
 • Kiinnostavat Treilin palvelut

Postituslistalta voi poistua koska vain. Voit joko perua tilauksesi saamasi uutiskirjeen alapalkista tai voit laittaa viestiä rekisterimme ylläpitäjälle.

Postituslistaan on pääsy päätetyillä Treilin työntekijöillä ja Treilin määrätyllä markkinointikumppanilla. Listan tietoja ei luovuteta eteenpäin.

12. GOOGLE

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.