Treili paransi työelämän laatua 10 % kestävän tuottavuuden mallilla

Tiedote – vapaa julkaistavaksi

Treili Oy, tamperelainen sosiaalipalveluiden tuottaja, on saavuttanut merkittävän parannuksen työelämän laadussa. Vuonna 2023 työelämän laadun mittarina toimivan QWL-indeksin (Quality of Work Life) keskiarvo kohosi 63,8 prosenttiin, kun edellisvuonna lukema oli 57,9 prosenttia. Tämä kymmenen prosentin parannus osoittaa Treilin sitoutumista henkilöstönsä hyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen. Samanaikaisesti kyselyyn vastaavien henkilöiden määrä kasvoi huomattavasti, lähes 25 prosentilla.

Treilin työelämän laatua on mitattu vuodesta 2018 alkaen Lapin yliopiston kehittämällä, tieteellisesti validoidulla QWL-menetelmällä. Kuukausittain toteutettava sähköinen henkilöstökysely sisältää vakiona neljä kysymystä. Kysymyksiin vastataan arvosanalla 1-10 ja halutessaan voi jättää myös sanallisia kommentteja. QWL mahdollistaa vuosikohtaisen vertailun ja tarjoaa jatkuvaa, luotettavaa tietoa organisaation tilasta.

Kehitystä edellisvuoteen verrattuna tapahtui laaja-alaisesti kaikilla QWL osa-alueilla: Fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta ovat parantaneet mm. henkilöstömitoituksen nostaminen, toimivat tilaratkaisut, tehdyt ergonomiainvestoinnit, työkykyyn panostaminen sekä esihenkilötyön kehittäminen. Yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä ovat parantaneet yhteistoimintaan ja yhteiseen vapaa-ajan toimintaan panostaminen, säännölliset työnohjaukset ja työpaikkakokoukset. Päämäärää ja luovuutta puolestaan ovat parantaneet Treilin osaamiskartan mukaiseen koulutukseen panostaminen, selkeät työnkuvaukset ja oman työn johtamiseen ja kehittämiseen kannustaminen.

Treilin johtamisen työkaluna QWL-mittari on keskeisessä roolissa, sillä se mahdollistaa tiedolla johtamisen ja varmistaa, että työhyvinvointi, osaaminen ja asenteet ovat jatkuvan huomion kohteena. Säännöllinen palaute ja aktiivinen toimenpiteisiin ryhtyminen kyselytulosten pohjalta ovat nostaneet vastausprosenttia ja lisänneet henkilöstön luottamusta henkilöstökyselyn vaikutukseen.

– Olennaista on, että kyselyt johtavat toimenpiteisiin. Ainoastaan etsimällä ja löytämällä ratkaisuja yhdessä kyselyssä nouseviin asioihin, voidaan vastausprosentti saada nousemaan, kiteyttää Treilin toimitusjohtaja Leena Lehtonen.

Lapin yliopiston dosentti Marko Kestin mukaan Treilin saavuttama 64 prosentin QWL-taso on erinomainen tulos, erityisesti kun ottaa huomioon, että sosiaalipalveluiden alalla QWL-indeksit ovat tyypillisesti matalampia.

– Treilin saavutus todistaa, että vaikka ala kohtaa haasteita, kohdennettu johtaminen ja jatkuva kehittäminen voivat merkittävästi parantaa työelämän laatua, tarkentaa Kesti.

Treili Oy:n saavutukset työelämän laadun parantamisessa ovat myös strateginen investointi kestävään tuottavuuteen. Työelämän laadun kehittäminen on avainasemassa, kun tavoitellaan pitkäaikaista menestystä ja tuottavuuden kasvua.

– Treilin menestys osoittaa, että kun työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan systemaattisesti ja tavoitteellisesti, se johtaa paitsi parempaan työilmapiiriin ja työhyvinvointiin, myös vahvistaa kilpailukykyä ja taloudellista suorituskykyä pitkällä aikavälillä. Näin ollen Treilin toimintatapa tarjoaa arvokkaan mallin siitä, kuinka työelämän laadun parantaminen on keskeinen tekijä kestävän tuottavuuden varmistamisessa, summaa Kesti.

Haastattelut ja lisätiedot:

Toimitusjohtaja Leena Lehtonen, Treili Oy, p. 040 704 4280, leena.lehtonen@treili.fi

Lue lisää:

Suomalaisesta hoivasta vientituote

Sote-alalla kattava sairausvakuutus on valitettavan harvinaninen